Οποιοσδήποτε συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις που θέτει η ΣΚΟΕ και η Ελληνική νομοθεσία έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος ενός σκοπευτικού Συλλόγου.

Για την εγγραφή απαιτείται:

1) Δήλωση Εγγραφής Αθλητή Στην ΣΚΟΕ (Αποκλειστικά χειρόγραφη) 

2) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι μέλος άλλου συλλόγου σκοποβολής μέλους της ΣΚΟΕ. 

3) Ιατρική βεβαίωση ψυχιάτρου και παθολόγου. 

4) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α.

5) Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες.

6)Παράβολο 200 ευρώ.

7)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

8) Αίτηση του ενδιαφερομένου προς το διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του συλλόγου εκ ων οποίων το ένα να ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην αίτηση αυτή εμπεριέχεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών έλαβε γνώση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτές, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Έγγραφα για νέα μέλη

(click για να τα κατεβάσετε)